Regulamin

I. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników aplikacji mobilnej odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (dalej WMODR), ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: , telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora.
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować poprzez e-mail: , telefonicznie pod numerem tel./fax: +48 89 535 76 84; +48 89 526 44 39 lub pisemnie pod adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
  3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej /formularza kontaktowego lub w inny sposób (np. przesłanie poczty elektronicznej), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
  4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom WMODR, jak też podmiotom udzielającym nam wsparcia  na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innym podmiotom niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do , gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

II. Polityka w zakresie przechowywania informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania dostępu do informacji tam przechowywanych

1. W związku z udostępnianiem aplikacji mobilnych WMODR przechowuje informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskuje dostęp do informacji tam przechowywanych.

2. Działania, o których mowa w punkcie 1 wykonywane są w celu:

a) optymalizacji korzystania z aplikacji mobilnych,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji mobilnych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) tworzenia statystyk w celu ich prezentowania, w tym udostępniania partnerom WMODR.

III. Ze względu na specyfikę stosowanych przez WMODR technologii aplikacji mobilnych, użytkownik nie ma możliwości wyłączenia opcji przyjmowania technologii pozwalających na przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu. Użytkownicy, którzy nie chcą zezwalać na przechowywanie przez WMODR informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub uzyskiwanie przez WMODR dostępu do tych informacji, nie powinni instalować aplikacji mobilnych WMODR.

IV.WMODR zbiera informacje dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych WMODR przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów naszych aplikacji mobilnych, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.